Các phản ứng có thể gặp phải sau hiến tiểu cầu

choáng sau khi hiến tiểu cầu


tê các chi sau hiến tiểu cầu